Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poziv za dostavu ponuda za Uslugu izrade Elaborata o ocjeni o potrebi procjene zahvata na okoliš

Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave (KLASA: 400-09/17-01/02, UR.BROJ: 405-01/1-18-2) od 30. listopada 2018. godine Agencija za ugljikovodike (dalje u tekstu: AZU)

Objavljuje Poziv za dostavu ponuda za Uslugu izrade Elaborata o ocjeni o potrebi procjene zahvata na okoliš na preliminarnim istaražnim prostorima.  Usluga je financirana iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, mjera C1.2R1-I2-Poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije za dekarbonizaciju energetskog sektora.

 

Poziv za dostavu ponude   Preuzmi
Ponudbeni list   Preuzmi
Troškovnik   Preuzmi