Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poziv na dostavu ponude za Uslugu izrade konceptualnog modela površinske opreme za potrebe maseno-energetske parametrizacije

Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave (KLASA: 400-09/17-01/02, UR.BROJ: 405-01/1-18-2) od 30. listopada 2018. godine Agencija za ugljikovodike objavljuje Poziv na dostavu ponuda za Uslugu izrade konceptualnog modela površinske opreme za potrebe maseno-energetske parametrizacije postupaka utiskivanja CO2 i proizvodnje električne i toplinske energije iz geotermalnih izvora na lokalitetu Bockovci. 

Poziv za dostavu ponude   Preuzmi    
Ponudbeni list   Preuzmi    
Troškovnik   Preuzmi