Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. godine

Izrađena je Strateška studija utjecaja na okoliš Plana razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. godine.

U ožujku 2023. godine izrađena je Strateška studija utjecaja na okoliš (Studija) Plana razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. godine (Plan).

Studija je izražena u sklopu projekta kojeg Agencija za ugljikovodike trenutačno provodi, a koji se tiče mjere "C1.2. R1-I2 Poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije za dekarbonizaciju energetskog sektora - Priprema i istraživanje geotermalnog potencijala u kontekstu centraliziranog grijanja"  u sklopu Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO).

Predmet Studije je procjena vjerojatno značajnih utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi koji bi mogli nastati provedbom Plana razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. godine koji predstavlja temeljni strateško planski dokument kojim se određuje prostor na kojem će se istraživati, razvijati i eksploatirati geotermalni potencijal, metode pridobivanja geotermalne vode u energetske svrhe, tehniku i tehnologiju pridobivanja, način upotrebe od strane krajnjeg korisnika te usmjeravanje energetskog razvoja Republike Hrvatske u smjeru zelene energije.

Studija je izrađena za područje cijele Panonske Hrvatske te je u svojim zaključcima ukazala na prostore gdje se aktivnosti vezane uz istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda mogu provoditi i implementirati

U okviru strateške procjene, a sukladno Rješenju Uprave za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Ministarstvo) (KLASA: UP/I-612-07/21-37/243; URBROJ: 517-10-2-3-21-2) proveden je postupak Glavne ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu. Sukladno mišljenju Uprave za zaštitu prirode Ministarstva (KLASA: 612-07/21-58/49; URBROJ: 517-05-2-3-23-16), a na temelju provedenog postupka Glavne ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu te analize mogućih utjecaja na iste, utvrđeno je da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu uz primjenu mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ekološku mrežu utvrđenih u Studiji i nacrtu konačnog prijedloga Plana.

 

Strateška studiju utjecaja na okoliš dostupna na poveznici.

Plan razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. godine dostupan na poveznici.