Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izmjena dokumentacije: Istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Sisak“

Izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe

IZMJENA 1

I.
U Dokumentaciji za nadmetanje ispravljeno je numeriranje poglavlja.

II.
U točki 7.1. Dokumentacije za nadmetanje „Vrsta i sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude“ mijenja se tekst tako da glasi:

„Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 100.000,00 HRK (slovima: sto tisuća kuna) u obliku bankarske garancije. Bankarska garancija mora biti izdana od strane banke ili kreditne institucije prihvatljive Ministarstvu. Banka ili kreditna institucija prihvatljiva Ministarstvu je jedna od banaka ili kreditnih institucija s liste Hrvatske narodne banke:

https://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/supervizija/popis-kreditnih-institucija
https://www.hnb.hr/documents/20182/121774/h-popis-institucija-iz-EU.xlsx .

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti neopozivo i bezuvjetno, na prvi poziv te vrijediti 180 (sto osamdeset) dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

Bankarska garancija mora glasiti na:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb

Ministarstvo će aktivirati jamstvo za ozbiljnost ponude u slučaju odustajanja ponuditelja od obvezujuće ponude u roku njezine valjanosti, ako u ponudi iznese neistiniti iskaz ili dokaz, ako u ostavljenom roku ne dostavi dopunu ili pojašnjenje ponude te ako u propisanom roku iz izdane dozvole ne dostavi garanciju za uredno izvršenje obveza istražnog razdoblja ili garanciju za sanaciju istražnog prostora.

Obrazac bankarske garancije za ozbiljnost ponude nalazi se u Prilogu II. ove Dokumentacije za nadmetanje.“

III.
Ostatak Dokumentacije za nadmetanje ostaje nepromijenjen.

Dokumentacija Preuzmite