Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

NPOO projekt

Agencija intenzivno radi na promoviranju i diseminaciji projekta vezanih uz mogućnost praktične primjene tehnologije hvatanja i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida (engl. Carbon Capture and Storage, CCS). 
Republika Hrvatska je u potpunosti implementirala Direktivu 2009/31/EZ o geološkom skladištenju ugljičnog dioksida u Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21) te je prepoznala potrebu za razvijanje projekata trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida u geološkim strukturama.

Vlada Republike Hrvatske je dopunom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurala sredstva u iznosu od 5,3 milijuna EUR za izradu studija koje će omogućiti razvoj projekata trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida u geološkim strukturama. Kroz RePowerEU dodatak – mjeru C7.1 R1-I1 Korištenje vodika i novih tehnologija financirat će se izrada:

  • Atlasa geoloških struktura pogodnih za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida
  • Strateških Studija utjecaja na okoliš Plana razvoja trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida u geološkim strukturama 
  • Studije stanja u prostoru i izmjene relevantnih zakonskih i podzakonskih propisa koji reguliraju prostorno-planske aspekte
  • Integrirana studija izvodljivosti trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida na lokaciji Bockovac

Cilj provedbe ovog projekta je kroz izradu Atlasa geoloških struktura i pripremu okolišnih i prostorno-planskih dokumenata, odrediti lokacije s mogućim skladišnim kapacitetima te omogućiti razvoj projekata trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida. Dosadašnjim radom, izdvojen je duboki slani akvifer na lokaciji Bockovac, u Osječko-baranjskoj županiji.

 


OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.