Zatvorena nadmetanja

21.04.2020.

POZIV

Zakup skladišnog prostora za skladištenje dijela obveznih zaliha naftnih derivata u Republici Hrvatskoj - SZ 04/20

 

Agencija za ugljikovodike (u daljnjem tekstu: Agencija) provodi postupak nabave skladišnog prostora za skladištenje dijela obveznih zaliha naftnih derivata u Republici Hrvatskoj i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.

Predmet nabave br. SZ 04/20 je Ugovor za zakup skladišnog prostora i manipulaciju dijela obveznih zaliha naftnih derivata u Republici Hrvatskoj navedenim u opisu predmeta nabave ove natječajne dokumentacije.

Rok za dostavu ponuda je 29.travanj  2020. godine do 13.00 sati (prema lokalnom vremenu).

 

U svrhu  provođenja mjera zaštite zdravlja od COVIDa 19,  Agencija će sukladno službenim preporukama dopustiti prisustvovanje otvaranju ponuda samo jednom predstavniku ponuditelja. Također svi dokumenti koji sukladno natječajnoj dokumentaciji zahtijevaju potpis biti će prihvaćeni i u preslici originalnih dokumenata te će nakon pregleda i ocijene ponuda a prije potpisa ugovora sa  odabranim ( najpovoljnijim) ponuditeljem tražiti dostavu originalnih dokumenata iz ponude..

 

Agencija dodatno, neće prihvaćati ponude dostavljene putem elektronske pošte.


Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE

06.04.2020.

IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Agencija za ugljikovodike mijenja dokumentaciju za nadmetanje za postupak nabave Eurodizela BS.

Dokumentacija za nadmetanje sadrži slijedeće izmjene te sada glasi: u Prilogu 1. „Poziv na podnošenje ponuda“:

- točka 5.) rok za podnošenje ponuda 10. travnja 2020. godine do 12 sati (lokalno vrijeme),

- točka 6.) otvaranje pristiglih ponuda provodi se 10. travnja 2020. godine u 12:00 sati (lokalno vrijeme).

Ostatak dokumentacije za nadmetanje ostaje nepromijenjen.

Preuzmite dokumentaciju


31.03.2020.

Agencija za ugljikovodike provodi postupak nabave Eurodizela BS i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.

 

U svrhu  provođenja mjera zaštite zdravlja od COVIDa 19,  Agencija će sukladno službenim preporukama dopustiti prisustvovanje otvaranju ponuda samo jednom predstavniku ponuditelja. Također svi dokumenti koji sukladno natječajnoj dokumentaciji zahtijevaju potpis biti će prihvaćeni i ako su potpisani elektroničkim potpisom. Agencija dodatno, neće prihvaćati ponude dostavljene putem elektronske pošte.

 

Natječajna dokumentacija je na engleskom jeziku i možete je preuzeti OVDJE


20.03.2020.

Poziv za dostavu ponuda za zakup skladišnog prostora i manipulaciju dijela obveznih zaliha naftnih derivata u Republici Hrvatskoj br. SZ 02/20

Agencija za ugljikovodike (u daljnjem tekstu: AZU) provodi postupak nabave skladišnog prostora za skladištenje dijela obveznih zaliha naftnih derivata u Republici Hrvatskoj i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.

Predmet nabave br. SZ 02/20 je Ugovor za zakup skladišnog prostora i manipulaciju dijela obveznih zaliha naftnih derivata u Republici Hrvatskoj navedenim u opisu predmeta nabave ove natječajne dokumentacije.

Rok za dostavu ponuda je 30.ožujak  2020. godine do 15.00 sati (prema lokalnom vremenu).

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE

Rok za dostavu ponuda je 30.ožujak  2020. godine do 15.00 sati (prema lokalnom vremenu).


20.02.2020.

USLUGE PRAVNOG SAVJETOVANJA

 

Agencija za ugljikovodike, Miramarska 24, Zagreb nabavlja usluge pravnog savjetovanja. Temeljem clanka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave Agencije za ugljikovodike, objavljuje ovaj poziv na dostavu ponuda.

Predmetna nabava podrazumijeva:

 • Usluge pravnog savjetovanja: pisanje ugovora,
 • pisanje misljenja,
 • proucavanje pravnih aspekata svih oblika dokumentacije, sudjelovanje na sastancima,
 • telefonske konzultacije,
 • ostali oblici pruzanja pravne pomoci  i  savjetovanja.

Preuzmi poziv

Prilozi

 


18.02.2020.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave:

 • komunikacijska oprema – Poslužitelj za bazu podataka
 • uredska opreme – Sustav za pohranu podataka

 

Preuzmi dokumentaciju-poziv

Prilozi


Agencija za ugljikovodike, Miramarska 24, Zagreb nabavlja GIS bazu podataka – Jadran – područje Dinarida. Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave Agencije za ugljikovodike, objavljuje ovaj poziv na dostavu ponuda.

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni list/Troškovnik


23.09.2019.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "KARLOVAC 1" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

ISPRAVAK - 2

 

U Dokumentaciji za nadmetanje u postupku nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Karlovac 1“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe, KLASA: 310-34/19-01/05; URBROJ: 405- 05-01/01-19-2, od 19. lipnja 2019. godine, u poglavlju 4.2.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja, u točci c), nakon teksta:

„- potvrdom ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i prirode ili odgovarajuće inspekcije, kojom se dokazuje da ponuditelj nema neispunjenih obveza sanacije i zaštite okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj“

dodaje se tekst:

„U slučaju nemogućnosti izdavanja potvrde ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i prirode ili odgovarajuće inspekcije, kojom se dokazuje da ponuditelj nema neispunjenih obveza sanacije i zaštite okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj, ponuditelj prilaže dokaz da je od navedenih tijela javne vlasti zatražio izdavanje takve potvrde te da navedena tijela javne vlasti ne izdaju takvu potvrdu.“

ISPRAVAK - 2


11.07.2019.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "KARLOVAC 1" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

ISPRAVAK - 1

 

U Dokumentaciji za nadmetanje u postupku nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Karlovac 1“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe, KLASA: 310-34/19-01/05; URBROJ: 405-05-01/01-19-2, od 19. lipnja 2019. godine, u poglavlju 6.1. Pristojba za nadmetanje, tekst:

„Pristojbu za nadmetanje je potrebno uplatiti na jedinstveni račun državnog proračuna, na broj računa IBAN HR 1210010051863000160, s modelom HR65 i pozivom na broj 9733-49649-OIB uplatitelja i oznakom plaćanja ,,Pristojba za nadmetanje Karlovac 1“.“

mijenja se i glasi:

„Pristojbu za nadmetanje je potrebno uplatiti na jedinstveni račun državnog proračuna, na broj računa IBAN HR 1210010051863000160, s modelom HR64 i pozivom na broj 9733-49649-OIB uplatitelja i oznakom plaćanja ,,Pristojba za nadmetanje Karlovac 1“.“

 

ISPRAVAK - 1


27.08.2019.

NADMETANJE ZA SUDJELOVANJE U SNIMANJU GRAVIMETRIJSKIH PODATAKA GRADIOMETROM I MAGNETOMETRIJSKIH PODATAKA IZ ZRAKA ZA VIŠE KLIJENATA NAD PODRUČJEM DINARIDA

IZMJENE UPUTA ZA NADMETANJE U POSTUPKU NADMETANJA ZA SUDJELOVANJE U SNIMANJU GRAVIMETRIJSKIH PODATAKA GRADIOMETROM I MAGNETOMETRIJSKIH PODATAKA IZ ZRAKA ZA VIŠE KLIJENATA NAD PODRUČJEM DINARIDA

 

Upute za nadmetanje mijenjaju se pod točkom 3.3 JAMSTVO ZA NADMETANJE na način da se briše obveza dostave jamstva za ispunjenje obveze.

Sukladno navedenom, u Prilogu 3. Jamstvo za ozbiljnost ponude, briše se točka 4. u drugom paragrafu. U Prilogu 3. , Jamstvo za ozbiljnost ponude, vrijednost bankarskog jamstva mijenja se iz EUR 100.000,00 (stotinu tisuća eura) u EUR 50.000,00 (pedeset tisuća eura) u cijelom tekstu.

Ostatak uputa za nadmetanje ostaje nepromijenjen.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

 

09.07.2019.

NADMETANJE ZA SUDJELOVANJE U SNIMANJU GRAVIMETRIJSKIH PODATAKA GRADIOMETROM I MAGNETOMETRIJSKIH PODATAKA IZ ZRAKA ZA VIŠE KLIJENATA NAD PODRUČJEM DINARIDA

 

IZMJENE UPUTA ZA NADMETANJE U POSTUPKU NADMETANJA ZA SUDJELOVANJE U SNIMANJU GRAVIMETRIJSKIH PODATAKA GRADIOMETROM I MAGNETOMETRIJSKIH PODATAKA IZ ZRAKA ZA VIŠE KLIJENATA NAD PODRUČJEM DINARIDA

 

Upute za nadmetanje mijenjaju se pod točkom 3.2 FORMALNI ZAHTJEVI, podnaslov Pristojba za nadmetanje, na način da se mijenja model plaćanja te novi tekst glasi:

Ponuditelji su dužni platiti pristojbu za nadmetanje koja iznosi tisuću Eura (EUR 1.000,00), plativo u valuti Euro (EUR) ili u protuvrijednosti hrvatskih Kuna (HRK), prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja. Pristojba za nadmetanje se mora platiti na primatelj: Republika Hrvatska – Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, IBAN HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 9733-49649-OIB Ponuditelja.

Ostatak uputa za nadmetanje ostaje nepromijenjen.

 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

 


01.07.2019.

NADMETANJE ZA SUDJELOVANJE U SNIMANJU GRAVIMETRIJSKIH PODATAKA GRADIOMETROM I MAGNETOMETRIJSKIH PODATAKA IZ ZRAKA ZA VIŠE KLIJENATA NAD PODRUČJEM DINARIDA

 

Sukladno Članku 125. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, br.  52/18), Republika Hrvatska, ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavljuje nadmetanje za sudjelovanje u snimanju gravimetrijskih podataka gradiometrom i magnetometrijskih podataka iz zraka za više klijenata nad područjem Dinarida.

Ove upute o nadmetanju imaju za cilj pomoći potencijalnim ponuditeljima da pripreme i predaju svoje ponude za snimanje gravimetrijskih podataka gradiometrom i magnetometrijskih podataka iz zraka.

Obavijest o nadmetanja koja je objavljena u Službenom listu Europske unije i Narodnim novinama Republike Hrvatske je skraćena verzija ovog poziva. Ako je informacija iz obavijesti u Službenom listu Europske unije suprotna odredbama ovih uputa o nadmetanju, primjenjuju se odredbe ovih uputa o nadmetanju.    

Ovo Nadmetanje, kao i sve informacije, dokumenti i obavijesti vezano za Nadmetanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike   – www.mzoe.hr i hrvatske Agencije za ugljikovodike.

Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti OVDJE

Izmjene uputa za nadmetanje možete preuzeti OVDJE

28.06.2019.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "KARLOVAC 1" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

 

U skladu s Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/19-03/05; URBROJ: 517-06-3-1-19-1, od 22. siječnja 2019. godine, odnosno Odlukom o izmjeni i dopuni odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/19-03/05; URBROJ: 517-06-3-1-19-23, od 18. lipnja 2019. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Karlovac 1“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe. 

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti OVDJE


NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA PODRUČJU DINARIDA


Dokumentacija za nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida 


Ova dokumentacija za nadmetanje služi potencijalnim ponuditeljima za pripremanje i podnošenje ponuda u nadmetanju za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida.


10.04.2019.

DRUGA IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Agencija za ugljikovodike mijenja dokumentaciju za nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida.

Dokumentacija za nadmetanje se mijenja na način da se u točki 3.3. „Jamstvo za ozbiljnost ponude„ mijenja prvi paragraf i sada glasi:

„Ponuditelji su dužni dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude zajedno s njihovim ponudama, i to u iznosu od petsto tisuća eura (500.000,00 EUR). Jamstvo  za ozbiljnost ponude će se naplatiti ako ponuditelj odustane od ponude za vrijeme trajanja roka važenja ponude, iznese neistinite podatke, odbije prihvatiti dozvolu ili potpisati ugovor, ne dostavi jamstvo za ispunjenje minimalnih radnih obveza i jamstvo za troškove sanacije istražnog prostora u zadanom roku.„

Također, u skladu s prethodno navedenim, Dokumentacija za nadmetanje se mijenja na način da se Aneks 7. Jamstvo za ozbiljnost ponude mijenja novim Aneksom 7.

Nacrt jamstva za ozbiljnost ponude jasno navodi da se odbijanje prihvata dozvole i/ili potpisivanja ugovora smatra razlogom za aktivaciju jamstva.

Ostatak dokumentacije za nadmetanje ostaje nepromijenjen.

Preuzmi PRILOG 7.


13.03.2019.


IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Agencija za ugljikovodike mijenja dokumentaciju za nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida.

Dokumentacija za nadmetanje se mijenja na način da se Prilog 8. Nacrt ugovora o istraživanju i podijeli eksploatacije ugljikovodika dokumentacije zamjenjuje novim Prilogom 8.

Novi Prilog 8. pod nazivom Nacrt ugovora o istraživanju i podijeli eksploatacije ugljikovodika sadrži slijedeće izmjene:

 • Popunjene su praznine u člancima 13. i 14. nacrta ugovora o istraživanju i podijeli eksploatacije sukladno Uredbi o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (NN 37/14 i 72/14)
 • Izmjene članka 31. prijenos prava i obveza i promijeni kontrole radi usklađivanja sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18)
 • Dodani su predlošci svih priloga nacrta ugovoru o istraživanju i podijeli eksploatacije ugljikovodika, uključujući, predložak računovodstvenog postupka, bankarske garancije i garancije matičnog društva.

Ostatak dokumentacije za nadmetanje ostaje nepromijenjen

​Preuzmi PRILOG 8.


NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA KOPNU - PANON

 

Dokumentacija za nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu- Panon

Ova dokumentacija za nadmetanje služi potencijalnim ponuditeljima za pripremanje i podnošenje ponuda u nadmetanju za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu.


10.04.2019.

DRUGA IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Agencija za ugljikovodike mijenja dokumentaciju za nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu.

Dokumentacija za nadmetanje se mijenja na način da se u točki 3.3. „Jamstvo za ozbiljnost ponude„ mijenja prvi paragraf i sada glasi:

„Ponuditelji su dužni dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude zajedno s njihovim ponudama, i to u iznosu od petsto tisuća eura (500.000,00 EUR). Jamstvo  za ozbiljnost ponude će se naplatiti ako ponuditelj odustane od ponude za vrijeme trajanja roka važenja ponude, iznese neistinite podatke, odbije prihvatiti dozvolu ili potpisati ugovor, ne dostavi jamstvo za ispunjenje minimalnih radnih obveza i jamstvo za troškove sanacije istražnog prostora u zadanom roku.„

Također, u skladu s prethodno navedenim, Dokumentacija za nadmetanje se mijenja na način da se Aneks 7. Jamstvo za ozbiljnost ponude mijenja novim Aneksom 7.

Nacrt jamstva za ozbiljnost ponude jasno navodi da se odbijanje prihvata dozvole i/ili potpisivanja ugovora smatra razlogom za aktivaciju jamstva.

 

Ostatak dokumentacije za nadmetanje ostaje nepromijenjen.

Preuzmi PRILOG 7.


13.03.2019.

IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE


Agencija za ugljikovodike mijenja dokumentaciju za nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu.

Dokumentacija za nadmetanje se mijenja na način da se Prilog 8. Nacrt ugovora o istraživanju i podijeli eksploatacije ugljikovodika dokumentacije zamjenjuje novim Prilogom 8.

Novi Prilog 8. pod nazivom Nacrt ugovora o istraživanju i podijeli eksploatacije ugljikovodika sadrži slijedeće izmjene:

 • Popunjene su praznine u člancima 13. i 14. nacrta ugovora o istraživanju i podijeli eksploatacije sukladno Uredbi o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (NN 37/14 i 72/14)
 • Izmjene članka 31. prijenos prava i obveza i promijeni kontrole radi usklađivanja sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18)
 • Dodani su predlošci svih priloga nacrta ugovora o istraživanju i podijeli eksploatacije ugljikovodika, uključujući, predložak računovodstvenog postupka, bankarske garancije i garancije matičnog društva.

 

Ostatak dokumentacije za nadmetanje ostaje nepromijenjen.

Preuzmi PRILOG 8.

 


POSTUPAK NADMETANJA RADI ODABIRA NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNIM PROSTORIMA „SLATINA 1“, „SLATINA 2“, „SLATINA 3“ I „SLATINA 4“ RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE.

Dokumentacija za nadmetanje

Dokumentacija za javno nadmetanje – ISPRAVAK 1

Popis bušotinskih podataka i 2D seizmičkih profila

Kontakt
Željka Rukavina