Strujanja u Jadranskom moru

Sustav površinskih struja u Jadranu posljedica je razdiobe termohalinih svojstava. Uz istočnu obalu Jadrana javlja se ulazna (NW) struja koja transportira slanu levantinsku vodu u Jadran, dok se uz zapadnu obalu Jadrana odvija istjecanje manje slane vode iz Jadrana. Gradijentske struje su osnovni uzrok generalne ciklonalne cirkulacije, pri čemu je ulazna struja zimi više izražena uz istočnu, a izlazna struja ljeti uz zapadnu obalu Jadrana. Takav sezonski ritam je uglavnom pod utjecajem gradijentskih struja, ali i sezonskih promjena vjetra. Ljeti prevladava NW vjetar (maestral) koji pojačava izlazni tok morske vode u površinskom sloju, dok zimi na strujanje utječe SE vjetar (jugo), koji pojačava ulazni tok morske vode.

Generalna shema strujanja u Jadranu

Generalna shema strujanja u Jadranu

Sezonske razdiobe površinskog strujanja u Jadranu

Sezonske razdiobe površinskog strujanja u Jadranu

Osim generalne ciklonalne cirkulacije, u Jadanu se javlja nekoliko vrtloga, od kojih je najizraženiji južnojadranski ciklonalni vrtlog. Osim toga, vrtložna strujanja se javljaju i oko drugih topografskih oblika kao što je Jabučka kotlina, a u sjevernom Jadranu karakteristično je vjetrom (bura) uzrokovano ciklonalno strujanje u kojem se formira sjevernojadranska voda visoke gustoće.

U intermedijarnim i dubokim slojevima Jadrana strujanje je pod utjecajem termohalinih gradijenata. Tako se uz istočnu obalu odvija ulazak levantinske vode visokog saliniteta, dok se u pridnenim slojevima Otrantskog tjesnaca javlja izlazno strujanje južnojadranske vode. Također, nakon nastanka u sjevernom Jadranu, gusta sjevernojadranska voda istječe prema srednjem i južnom Jadranu u pridnenom sloju, brzinom do 20 cm/s, miješajući se te mijenjajući termohalina svojstva srednjeg i južnog Jadrana.

Prilikom definiranja pojedinih modela kao i simulacija mogućih izljeva ugljikovodika potrebno je uzeti u obzir površinska i dubinska strujanja s obzirom da sami modeli mogućih izljeva ugljikovodika uglavnom zavise o dubinskim strujanjima. Površinska kao i dubinska strujanja variraju na dnevnoj razini te ovise o različitim faktorima koje je potrebno uzeti u obzir prilikom izrade modela.

Prikaz površinskih strujanja na dan 24. svibanj 2015. godine

Prikaz površinskih strujanja na dan 24. svibanj 2015. godine

Prikaz površinskih strujanja na dan 27. svibanj 2015. godine

Prikaz površinskih strujanja na dan 27. svibanj 2015. godine

Prikaz strujanja na 20 m dubine na dan 24. svibanj 2015. godine

Prikaz strujanja na 20 m dubine na dan 24. svibanj 2015. godine

Prikaz strujanja na 20 m dubine na dan 27. svibanj 2015. godine

Prikaz strujanja na 20 m dubine na dan 27. svibanj 2015. godine

Kontakt
Željka Rukavina