Utjecaj na ribarstvo

Hoće li seizmička snimanja pobiti ribe u moru?

Neće. Prvi put u Hrvatskoj su propisana stroga ograničenja seizmičkih snimanja.

Dokazano je da seizmika ne utječe na mortalitet riba odnosno organizama u moru, ali ima značajan utjecaj s aspekta buke na kretanja i migracije pojedinih vrsta. Upravo stoga su propisane mjere kada se takva snimanja na pojedinom području mogu raditi kako ne bi utjecala na bitne vrste za ribarstvo kao ni ostale zaštićene vrste koje žive u moru.

Hoće li ribari biti obeštećeni ukoliko aktivnosti istraživanja budu imale utjecaja na ulov ribe?

Istraživanja se prilagođavaju kretanju riba, a ne obrnuto. Ribari su zaštićeni.

Svugdje u svijetu je praksa da se aktivnosti istraživanja rade u koordinaciji s ribarima na način da se istraživanja obavljaju u vrijeme kada ne utječu na ulov ribe. Ukoliko se pak ustanovi da istraživanja utječu na ulov ribe ribari se obeštećuju za izgubljeni ulov. Istraživanja isključivo mogu utjecati na kretanje riba što posljedično može imati utjecaja na smanjeni ulov.

Ribarstvo i eksploatacija?

Eksploatacija nema utjecaja na ribarstvo.

Platforme imaju ulogu svojevrsnog grebena iliti tzv. „no-take“ zone s obzirom da je zabranjen pristup svima pa tako i ribarima u okruženju od 500m oko platforme. Stoga je već odavno dokazano da je najveća bioraznolikost u moru upravo oko platformi.

Kontakt
Željka Rukavina