Ostali bitni propisi

1. Propisi o zaštiti okoliša i prirode

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013)

Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/2013153/2013 i 78/2015)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 61/2014)

Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (Narodne novine, broj 118/2009)

Za više informacija posjetite Ministarstvo zaštite okoliša i prirode!

2. Pomorski propisi

Pomorski zakonik (Narodne novine, broj 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011 i 56/2013)

Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 90/2005, 10/2008, 155/2008, 127/2010 i 80/2012)

Za više informacija posjetite Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture!

3. Propisi vezani za prostorno uređenje i gradnju

Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/2013)

Uredba o određivanju građevina i drugih zahvata u prostoru državnog i područnog (regionalnog) značaja (Narodne novine, broj 37/2014)

Za više informacija posjetite Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja!

4. Propisi o upravljanju državnom imovinom

Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 94/2013)

Za više informacija posjetite Državni ured za upravljanje državnom imovinom!

5. Financijski i carinski propisi

Zakon o porezu na dobit (Narodne novine, broj 177/200490/200557/200680/201022/2012146/2008148/2013 i 143/2014)

Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/200473/200880/2010114/2011 , 22/2012144/2012, 43/2013, 120/2013125/2013148/201383/2014 i 143/2014)

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/2013, 99/2013, 148/2013, 153/2013 i 143/2014)

Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije (Narodne novine, broj 54/2013)

Uredba Vijeća (EZ) br. 1186/2009

Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od carine Narodne novine (Narodne novine, broj 93/2013)

Za više informacija posjetite Ministarstvo financija!

Kontakt
Željka Rukavina