GEOTERME

14.10.2021.

Dopuna dokumentacije za nadmetanje u postupku
nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Sisak“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe

DOPUNA 1

I.

U Prilogu I. „Posebni uvjeti i ograničenja koji moraju biti poštovani prilikom izvođenja istražnih radova“ Dokumentacije za nadmetanje, nakon navođenja tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima koja su izdala posebne uvjete i ograničenja, dodaje se sljedeći dokument:

  • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju, KLASA: 310-01/21-01/15, URBROJ: 530-06-2-1-21-5, od 05. listopada 2021.

Preuzmi dokument


07.10.2021.

IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE U POSTUPKU NADMETANJA RADI ODABIRA NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU „SISAK“ RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

IZMJENA 1

 

I.

U Dokumentaciji za nadmetanje ispravljeno je numeriranje poglavlja.

II.

U točki 7.1. Dokumentacije za nadmetanje „Vrsta i sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude“ mijenja se tekst tako da glasi:

 

„Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 100.000,00 HRK (slovima: sto tisuća kuna) u obliku bankarske garancije. Bankarska garancija mora biti izdana od strane banke ili kreditne institucije prihvatljive Ministarstvu. Banka ili kreditna institucija prihvatljiva Ministarstvu je jedna od banaka ili kreditnih institucija s liste Hrvatske narodne banke https://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/supervizija/popis-kreditnih-institucija i https://www.hnb.hr/documents/20182/121774/h-popis-institucija-iz-EU.xlsx . Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti neopozivo i bezuvjetno, na prvi poziv te vrijediti 180 (sto osamdeset) dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

Bankarska garancija mora glasiti na: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80

10 000 Zagreb.

Ministarstvo će aktivirati jamstvo za ozbiljnost ponude u slučaju odustajanja ponuditelja od obvezujuće ponude u roku njezine valjanosti, ako u ponudi iznese neistiniti iskaz ili dokaz, ako u ostavljenom roku ne dostavi dopunu ili pojašnjenje ponude te ako u propisanom roku iz izdane dozvole ne dostavi garanciju za uredno izvršenje obveza istražnog razdoblja ili garanciju za sanaciju istražnog prostora.

Obrazac bankarske garancije za ozbiljnost ponude nalazi se u Prilogu II. ove Dokumentacije za nadmetanje.“

III.

Ostatak Dokumentacije za nadmetanje ostaje nepromijenjen.

Dokumentaciju možete preuzeti na ovome LINKU


24.09.2021.

OBAVIJEST o provođenju nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Sisak“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe

U skladu s Odlukom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 310-01/21-03/60, URBROJ: 517-07-3-2-21-2 od 15. lipnja 2021. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Sisak“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe. 

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu: Agencija za ugljikovodike, Miramarska 24, 10 000 ZAGREB, s naznakom: ,,NE OTVARAJ - nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Sisak“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe“.

Ponude se moraju dostaviti najkasnije do 29. listopada 2021. u 12:00 sati. Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda se ne otvara, obilježava se kao neispravna i vraća se podnositelju ponude.

PREUZMI DOKUMENTACIJU


14.10.2021.

Dopuna dokumentacije za nadmetanje u postupku
nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Topusko“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe

DOPUNA 1

I.

U Prilogu I. „Posebni uvjeti i ograničenja koji moraju biti poštovani prilikom izvođenja istražnih radova“ Dokumentacije za nadmetanje, nakon navođenja tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima koja su izdala posebne uvjete i ograničenja, dodaje se sljedeći dokument:

  • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju, KLASA: 310-01/21-01/16, URBROJ: 530-06-2-1-21-5, od 05. listopada 2021.

                                                             

Preuzmi dokument


07.10.2021.

IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE U POSTUPKU NADMETANJA RADI ODABIRA NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU „TOPUSKO“ RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE 

IZMJENA 1

 I.

U točki 7.1. Dokumentacije za nadmetanje „Vrsta i sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude“ mijenja se tekst tako da glasi:

 

„Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 100.000,00 HRK (slovima: sto tisuća kuna) u obliku bankarske garancije. Bankarska garancija mora biti izdana od strane banke ili kreditne institucije prihvatljive Ministarstvu. Banka ili kreditna institucija prihvatljiva Ministarstvu je jedna od banaka ili kreditnih institucija s liste Hrvatske narodne banke https://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/supervizija/popis-kreditnih-institucijahttps://www.hnb.hr/documents/20182/121774/h-popis-institucija-iz-EU.xlsx. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti neopozivo i bezuvjetno, na prvi poziv te vrijediti 180 (sto osamdeset) dana od krajnjeg roka za dostavu ponude. 

 

Bankarska garancija mora glasiti na:  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 

Radnička cesta 80

10 000 Zagreb.

Ministarstvo će aktivirati jamstvo za ozbiljnost ponude u slučaju odustajanja ponuditelja od obvezujuće ponude u roku njezine valjanosti, ako u ponudi iznese neistiniti iskaz ili dokaz, ako u ostavljenom roku ne dostavi dopunu ili pojašnjenje ponude te ako u propisanom roku iz izdane dozvole ne dostavi garanciju za uredno izvršenje obveza istražnog razdoblja ili garanciju za sanaciju istražnog prostora.

Obrazac bankarske garancije za ozbiljnost ponude nalazi se u Prilogu II. ove Dokumentacije za nadmetanje.“

II.

Ostatak Dokumentacije za nadmetanje ostaje nepromijenjen.

Dokumentaciju možete preuzeti na ovome LINKU


24.09.2021.

OBAVIJEST o provođenju nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Topusko“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe

 

U skladu s Odlukom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 310-01/21-03/61, URBROJ: 517-07-3-2-21-2 od 15. lipnja 2021. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Topusko“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe. 

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu: Agencija za ugljikovodike, Miramarska 24, 10 000 ZAGREB, s naznakom: ,,NE OTVARAJ - nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Topusko“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe“.

Ponude se moraju dostaviti najkasnije do 29. listopada 2021. u 12:00 sati. Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda se ne otvara, obilježava se kao neispravna i vraća se podnositelju ponude.

PREUZMI DOKUMENTACIJU

 

 

 

Kontakt
Željka Rukavina