Otvorena nadmetanja

09.07.2019.

NADMETANJE ZA SUDJELOVANJE U SNIMANJU GRAVIMETRIJSKIH PODATAKA GRADIOMETROM I MAGNETOMETRIJSKIH PODATAKA IZ ZRAKA ZA VIŠE KLIJENATA NAD PODRUČJEM DINARIDA

 

IZMJENE UPUTA ZA NADMETANJE U POSTUPKU NADMETANJA ZA SUDJELOVANJE U SNIMANJU GRAVIMETRIJSKIH PODATAKA GRADIOMETROM I MAGNETOMETRIJSKIH PODATAKA IZ ZRAKA ZA VIŠE KLIJENATA NAD PODRUČJEM DINARIDA

 

Upute za nadmetanje mijenjaju se pod točkom 3.2 FORMALNI ZAHTJEVI, podnaslov Pristojba za nadmetanje, na način da se mijenja model plaćanja te novi tekst glasi:

Ponuditelji su dužni platiti pristojbu za nadmetanje koja iznosi tisuću Eura (EUR 1.000,00), plativo u valuti Euro (EUR) ili u protuvrijednosti hrvatskih Kuna (HRK), prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja. Pristojba za nadmetanje se mora platiti na primatelj: Republika Hrvatska – Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, IBAN HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 9733-49649-OIB Ponuditelja.

Ostatak uputa za nadmetanje ostaje nepromijenjen.

 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

 

01.07.2019.

NADMETANJE ZA SUDJELOVANJE U SNIMANJU GRAVIMETRIJSKIH PODATAKA GRADIOMETROM I MAGNETOMETRIJSKIH PODATAKA IZ ZRAKA ZA VIŠE KLIJENATA NAD PODRUČJEM DINARIDA

 

Sukladno Članku 125. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, br.  52/18), Republika Hrvatska, ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavljuje nadmetanje za sudjelovanje u snimanju gravimetrijskih podataka gradiometrom i magnetometrijskih podataka iz zraka za više klijenata nad područjem Dinarida.

Ove upute o nadmetanju imaju za cilj pomoći potencijalnim ponuditeljima da pripreme i predaju svoje ponude za snimanje gravimetrijskih podataka gradiometrom i magnetometrijskih podataka iz zraka.

Obavijest o nadmetanja koja je objavljena u Službenom listu Europske unije i Narodnim novinama Republike Hrvatske je skraćena verzija ovog poziva. Ako je informacija iz obavijesti u Službenom listu Europske unije suprotna odredbama ovih uputa o nadmetanju, primjenjuju se odredbe ovih uputa o nadmetanju.    

Ovo Nadmetanje, kao i sve informacije, dokumenti i obavijesti vezano za Nadmetanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike   – www.mzoe.hr i hrvatske Agencije za ugljikovodike.

Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti OVDJE

Izmjene uputa za nadmetanje možete preuzeti OVDJE

 


11.07.2019.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "KARLOVAC 1" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

ISPRAVAK - 1

 

U Dokumentaciji za nadmetanje u postupku nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Karlovac 1“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe, KLASA: 310-34/19-01/05; URBROJ: 405-05-01/01-19-2, od 19. lipnja 2019. godine, u poglavlju 6.1. Pristojba za nadmetanje, tekst:

„Pristojbu za nadmetanje je potrebno uplatiti na jedinstveni račun državnog proračuna, na broj računa IBAN HR 1210010051863000160, s modelom HR65 i pozivom na broj 9733-49649-OIB uplatitelja i oznakom plaćanja ,,Pristojba za nadmetanje Karlovac 1“.“

mijenja se i glasi:

„Pristojbu za nadmetanje je potrebno uplatiti na jedinstveni račun državnog proračuna, na broj računa IBAN HR 1210010051863000160, s modelom HR64 i pozivom na broj 9733-49649-OIB uplatitelja i oznakom plaćanja ,,Pristojba za nadmetanje Karlovac 1“.“

 

ISPRAVAK - 1

 

 

28.06.2019.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "KARLOVAC 1" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

 

U skladu s Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/19-03/05; URBROJ: 517-06-3-1-19-1, od 22. siječnja 2019. godine, odnosno Odlukom o izmjeni i dopuni odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/19-03/05; URBROJ: 517-06-3-1-19-23, od 18. lipnja 2019. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Karlovac 1“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe. 

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti OVDJE

 


NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA PODRUČJU DINARIDA


Dokumentacija za nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida 


Ova dokumentacija za nadmetanje služi potencijalnim ponuditeljima za pripremanje i podnošenje ponuda u nadmetanju za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida.


10.04.2019.

DRUGA IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Agencija za ugljikovodike mijenja dokumentaciju za nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida.

Dokumentacija za nadmetanje se mijenja na način da se u točki 3.3. „Jamstvo za ozbiljnost ponude„ mijenja prvi paragraf i sada glasi:

„Ponuditelji su dužni dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude zajedno s njihovim ponudama, i to u iznosu od petsto tisuća eura (500.000,00 EUR). Jamstvo  za ozbiljnost ponude će se naplatiti ako ponuditelj odustane od ponude za vrijeme trajanja roka važenja ponude, iznese neistinite podatke, odbije prihvatiti dozvolu ili potpisati ugovor, ne dostavi jamstvo za ispunjenje minimalnih radnih obveza i jamstvo za troškove sanacije istražnog prostora u zadanom roku.„

Također, u skladu s prethodno navedenim, Dokumentacija za nadmetanje se mijenja na način da se Aneks 7. Jamstvo za ozbiljnost ponude mijenja novim Aneksom 7.

Nacrt jamstva za ozbiljnost ponude jasno navodi da se odbijanje prihvata dozvole i/ili potpisivanja ugovora smatra razlogom za aktivaciju jamstva.

Ostatak dokumentacije za nadmetanje ostaje nepromijenjen.

Preuzmi PRILOG 7.


13.03.2019.


IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Agencija za ugljikovodike mijenja dokumentaciju za nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida.

Dokumentacija za nadmetanje se mijenja na način da se Prilog 8. Nacrt ugovora o istraživanju i podijeli eksploatacije ugljikovodika dokumentacije zamjenjuje novim Prilogom 8.

Novi Prilog 8. pod nazivom Nacrt ugovora o istraživanju i podijeli eksploatacije ugljikovodika sadrži slijedeće izmjene:

  • Popunjene su praznine u člancima 13. i 14. nacrta ugovora o istraživanju i podijeli eksploatacije sukladno Uredbi o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (NN 37/14 i 72/14)
  • Izmjene članka 31. prijenos prava i obveza i promijeni kontrole radi usklađivanja sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18)
  • Dodani su predlošci svih priloga nacrta ugovoru o istraživanju i podijeli eksploatacije ugljikovodika, uključujući, predložak računovodstvenog postupka, bankarske garancije i garancije matičnog društva.

Ostatak dokumentacije za nadmetanje ostaje nepromijenjen

​Preuzmi PRILOG 8.


Prezentacije

NADMETANJE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU NA KOPNU

Otvorena nadmetanja
Kontakt
Željka Rukavina