Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno

12.12.2018.

Sukladno članku 21. Statuta Agencije za ugljikovodike (klasa: 012-03/14-01/06, urbroj: 567-01/1-14-1 od 7. ožujka 2014. godine) te Izmjene i dopune Statuta Agencije za ugljikovodike (klasa: 012-03/14-01/06, urbroj: 405-01/1-18-3 od 22. veljače 2018. godine) i na temelju suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike (klasa: 112-01/18-01/122, urbroj: 517-02-1-1-18-2 od 8. studenoga 2018.), Agencija za ugljikovodike raspisala je javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno .

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Detalji natječaja objavljeni su u Narodnim novinama:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8264304.html


Kontakt
Željka Rukavina