JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca.

22.12.2021.

Na temelju članka 12. Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike (NN br. 14/2014, 73/2017 i 84/2021) i članka 21. pročišćenog teksta Statuta Agencije za ugljikovodike (klasa: 012-03/14-01/06, urbroj: 405-01/01-21-7 od 3. prosinca 2021. godine), a u skladu sa suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (klasa: 112-01/21-01/03, urbroj: 517-02-1-1-1-21-294 od 7. prosinca 2021. godine), Agencija za ugljikovodike raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca. Javni poziv objavljen je u Narodnim novinama br.121 od 22. prosinca 2021. godine te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta u roku od 10 dana od objave natječaja u Narodnim novinama moguće je dostaviti i poštom ili osobno na adresu: Agencija za ugljikovodike, Miramarska 24, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj – _______ (obvezno navesti radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje)«.

Ako se kandidat prijavljuje za više radnih mjesta potrebno je za svako radno mjesto dostaviti zasebnu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta za to radno mjesto. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici Agencije za ugljikovodike www.azu.hr, najmanje 5 dana prije testiranja. Svi kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na intervju. Za kandidata koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Link oglasa


Kontakt
Željka Rukavina