JAVNI NATJEČAJ - Agencija za ugljikovodike (1)

23.2.2022.

Na temelju članka 12. Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike (NN br. 14/2014, 73/2017 i 84/2021) i članka 21. pročišćenog teksta Statuta Agencije za ugljikovodike (klasa: 012-03/14-01/06, urbroj: 405-01/01-21-7 od 3. prosinca 2021. godine), a u skladu sa suglasnošću Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (klasa: 112-01/21-01/03, urbroj: 517-02-1-1-1-21-294 od 7. prosinca 2021. godine), Agencija za ugljikovodike raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama putem e-pošte na e-adresu: pisarnica@azu.hr s obveznom naznakom u predmetu e-pošte: »Za natječaj – __________ (obavezno navesti broj i naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje)«.

Svaki kandidat će zaprimiti obavijest o zaprimanju prijave na natječaj za određeno radno mjesto.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama moguće je dostaviti i poštom ili osobno na adresu: Agencija za ugljikovodike, Miramarska 24, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj – __________ (obavezno navesti broj i naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje)«.

Ako kandidat u prijavi ne navede broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, takva prijava smatrat će se nepotpunom i neće se razmatrati.

Ako se kandidat prijavljuje za više radnih mjesta potrebno je za svako radno mjesto dostaviti zasebnu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta za to radno mjesto.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici Agencije za ugljikovodike www.azu.hr, najmanje 5 dana prije testiranja. Svi kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na intervju. Za kandidata koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Sva otvorena radna mjesta nalaze se na objavi Narodnih novina - LINK


Kontakt
Željka Rukavina