Prioriteti rada Koordinacije

Prioriteti Koordinacije za razdoblje od osnivanja do kraja 2017. godine:

  • Izrada dokumenata određenih Zakonom
  • Uspostava mehanizama određenih Zakonom
  • Uspostava suradnje s tijelima javne vlasti
  • Uspostava komunikacije sa subjektima koji su obveznici Zakona
  • Procjena i prihvaćanje dokumenata
  • Nastavak razmjene znanja, informacija i iskustva s drugim nadležnim tijelima
  • Izrada i dostava izvješća određenih Zakonom
  • Ostalo

Izrada dokumenata određenih zakonom

Plan postupaka u kojem opisuje način kontrole i osiguravanja da ovlaštenici dozvole, operatori, vlasnici i izvođači izvršavaju svoje obveze u skladu s
Zakonom te ga oglasiti na mrežnim stranicama Agencije za ugljikovodike.
Uspostavljanje formalnih sporazuma s tijelima javne vlasti kojim se uspostavlja mehanizam potreban za učinkovito djelovanje, uključujući nadzor
aktivnosti, zajedničko planiranje, podjelu odgovornosti za obrađivanje izvješća o velikim opasnostima, unutarnje komunikacije, te izvješća koja se
zajednički objavljuju te ga oglasiti na mrežnim stranicama Agencije.
Smjernice za operatore i vlasnike s jasno određenim zahtjevima te ih oglasiti na mrežnim stranicama Agencije.
Upute za izradu i dostavu dokumenata koji se dostavljaju Koordinaciji u skladu sa Zakonom.
godišnjI planovI učinkovitog nadzora rizika koji se temelje na upravljanju rizicima i u kojima se posebno vodi računa o sukladnosti s dokumentima koji se
dostavljaju Koordinaciji u skladu sa Zakonom.
Pravila, procesi i postupci za temeljitu procjenu dokumenata koji se dostavljaju Koordinaciji u skladu sa Zakonom dostupni ovlaštenicima dozvola,
operatorima, vlasnicima i izvođačima. Koordinacija će njihove sažetke staviti na raspolaganje javnosti putem mrežnih stranica Agencije za ugljikovodike.
Postupci za ocjenu sposobnosti operatera u vezi s ispunjavanjem zahtjeva iz Zakona

Uspostava mehanizama određenih zakonom

Za učinkovito sudjelovanje u tripartitnom savjetovanju, tj. formalnom dogovoru kojim se omogućuje dijalog i suradnja između Koordinacije, operatora ili
vlasnika te predstavnika radnika
Za povjerljivo izvješćivanje iz bilo kojeg izvora o zabrinutostima glede sigurnosti te zaštite okoliša i prirode vezano za odobalne radove te mehanizam za
istragu navedenih izvješća

Uspostava suradnje s tijelima javne vlasti

Koordinacija će uspostaviti suradnju s tijelima javne vlasti u cilju ispunjavanja svojih Zakonom propisanih dužnosti. Koordinacija će uspostaviti suradnju s tijelima s kojima provodi zajedničke postupke određene Zakonom. To se prije svega odnosi na tijela koja provode inspekcijski nadzor na području sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika te tijela koja su odgovorna za provođenje vanjskog odgovora na iznenadni događaj. Koordinacija će uspostaviti i suradnju s ostalim tijelima javne vlasti kako bi omogućila razmjenu znanja, informacija i iskustava, odnosno prema potrebi, omogućila pristup specijalističkom stručnom znanju.

Uspostava komunikacije sa subjektima koji su obveznici zakona

Koordinacija će uspostaviti komunikaciju s ovlaštenicima dozvola, operatorima i izvođačima koji trenutno obavljaju djelatnosti odobalnog istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na postojećim odobalnim objektima kako bi ih detaljnije upoznala s njihovim obvezama propisanim Zakonom, započela s provođenjem uspostavljenih mehanizama, osigurala da ovlaštenici dozvole dostave potrebne dokumente u Zakonom propisanim rokovima, osigurala da operatori postojećih odobalnih objekata poduzmu prikladne mjere sukladno zahtjevima Zakona te uspostavila sustav razmjene znanja, informacija i iskustava kao odgovarajuću podlogu za nadzor velikih opasnosti tijekom izvođenja odobalnih radova.

Procjena i prihvaćanje dokumenata

Nakon izrade dokumenata sa smjernicama za izradu i dostavu dokumenata namijenjenih ovlaštenicima dozvola, operatorima i vlasnicima te dokumenata za procjenu dostavljenih dokumenata, ovlaštenici dozvola s postojećim odobalnim objektima će u roku određenom uputama sukladno članku 18. stavku 1. Uredbe o koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, br. 74/17) dostaviti potrebne dokumente te će Koordinacija započeti s njihovom procjenom i prihvaćanjem.

Nastavak razmjene znanja, informacija i iskustva s drugim nadležnim tijelima

Djelatnici Agencije za ugljikovodike redovito sudjeluju u razmjeni znanja, informacija i iskustva s drugim nadležnim tijelima kroz djelovanje u EUOAG skupini. Ta obveza nastavlja se i s osnivanjem Koordinacije, kada će na redovitim i ad-hoc sjednicama te tematskim radionicama djelovati kao predstavnici Koordinacije.

Izrada i dostava izvješća određenih zakonom

Koordinacija će u 2017. godini izraditi i dostaviti Europskoj komisiji godišnje izvješće koje sadrži informacije propisane Direktivnom, Zakonom i Provedbenom uredbom br. 1112/2014.
Koordinacija će u 2017. godini, u rokovima određenim Zakonom, godišnje izvješće o svom radu za prethodnu godinu te ga dostaviti Vladi Republike Hrvatske na način i u rokovima propisanim Zakonom i Uredbom.

Ostalo

U slučaju potrebe, Koordinacija će biti spremna za izvršavanje svih ostalih dužnosti propisanih Zakonom i Uredbom.

Prioriteti Koordinacije za razdoblje od početka 2018. do kraja 2020. godine:

Nastavak aktivnosti započetih u 2017. godini

Koordinacija će nastaviti sa svim aktivnostima započetim u 2017. godini, a očekuje se provedba izrađenih dokumenata i uspostavljenih mehanizama, nastavak i jačanje suradnje s tijelima javne vlasti i komunikacije s obveznicima Zakona, nastavak prikupljanja podataka i izrade izvješća te njihovo stavljanje na raspolaganje javnosti.

Procjena i prihvaćanje dokumenata

Za postojeće odobalne objekte, Koordinacija će nastaviti s procjenom i prihvaćanjem dokumenata.
U slučaju novoplaniranih odobalnih objekata, Koordinacija će započeti s postupcima sukladno odredbama Zakona.

Ostalo

Koordinacija će nastaviti s izvršavanjem svojih ostalih dužnosti propisanih Zakonom i Uredbom, prije svega s kontrolom i ocjenom sposobnosti operatora za ispunjavanje zahtjeva određenih Zakonom, traženjem inspekcijskog nadzora ukoliko se ukaže potreba, praćenjem europskih i nacionalnih propisa koji mogu imati utjecaja na opseg njenih dužnosti te ostalim djelatnostima koje osiguravaju sigurno odvijanje djelatnosti odobalnog istraživanja i eksploatacije ugljikovodika.

Kontakt
Željka Rukavina