PITANJA I ODGOVORI O NATJEČAJNOJ DOKUMENTACIJI

Može li SPV/projektno društvo bez ranijih projekata i referenci samostalno sudjelovati u ovom nadmetanju?

SPV ili projektno društvo može samostalno sudjelovati u predmetnom nadmetanju radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje i eksploataciju geotermalni voda. U slučaju kada SPV samostalno sudjeluje u nadmetanju svoje reference dokazuje pozivajući se na reference vlasničkog društva.

 

Ako projektno društvo može samostalno sudjelovati u nadmetanju, na koji način može dokazati da ispunjava propisane uvjete glede financijske, tehničke i stručne sposobnosti?

Ako SPV ili projektno društvo sudjeluje u nadmetanju svoje financijske, tehničke i stručne sposobnosti dokazuje na način da vlasničko društvo garantira za sve aktivnosti SPV ili projektnog društva te je potrebno dostaviti dokaze financijske, tehničke i stručne sposobnosti vlasničkog društva.

 

 

Je li ponuditeljima bez referenci u ovom nadmetanju dopušteno samostalno sudjelovati u nadmetanju, a pritom se osloniti na sposobnosti i reference drugih pravnih subjekata, na način koji bi bio sličan institutu oslanjanja iz članaka 264. i 273 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16)?

Ponuditelj bez referenci može samostalno sudjelovati u nadmetanju i osloniti se na sposobnost i reference drugih pravnih subjekata.

 

 

Ako je dopušteno osloniti se na sposobnosti i reference drugih pravnih subjekata, molimo pojašnjenje na koji način i kojim sredstvima se dokazuje pravo na oslanjanje te reference subjekta na koji se ponuditelj oslanja.

Ako se SPV ili projektno društvo oslanja na reference vladajućeg društva, potrebno je dostavit dokaz u obliku izvatka iz sudskog registar, a u kojem je vidljivo tko je osnivač SPV-a ili projektnog društva koje se javlja na nadmetanje, a iz kojeg je vidljiva djelatnost, upravni odbor, sastav kapitala, upravljačka struktura, uključujući pravni odnos ponuditelja (SPV ili projektno društvo) i vladajućeg društva. Također, potrebno je dostaviti suglasnost vladajućeg društva o prijavi na nadmetanje (dokument kojim vladajuće društvo potvrđuje upoznatost s ponudom i daje joj svoju podršku).

Ukoliko se SPV oslanja na sposobnost i reference druge pravne osobe, koja nije osnivač SPV-a, potrebno je dostaviti dokaz o određenoj sposobnosti te pravne osobe na koju se oslanja SPV te ugovor ili pismo namjere gdje će biti navedeno da je ta pravna osoba upoznata s činjenicom da ponuditelj želi sudjelovati u nadmetanju i jamči da se ponuditelj može osloniti na njenu sposobnost.

 

 

Jesu li navedene tri stavke (dokazi o sposobnosti, izvadak iz sudskog registra i suglasnost vlasničkog društva) jedini dokumenti i dokazi koje je potrebno priložiti ponudi za vlasničko društvo? Ako je potrebno priložiti još nešto, molimo točnu specifikaciju.

Navedene stavke su dovoljne za dokazivanje financijske, tehničke i stručne sposobnosti.  Napominjemo kako iz izvatka iz sudskog registra vlasničkog društva mora biti vidljiva djelatnosti vlasničkog društva, tj. registracija vlasničkog društva za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda.

 

 

U odnosu na dokaze financijske, tehničke i stručne sposobnosti vlasničkog društva – treba li za vlasničko društvo priložiti sve što se u pogledu dokazivanja sposobnosti dokumentacijom za nadmetanje traži za ponuditelja ili je potrebno dokazivati samo one aspekte sposobnosti za koje se SPV oslanja na vlasničko društvo.

Potrebno je dostaviti dokaze samo u pogledu stavki na kojima se SPV oslanja na vlasničko društvo.

 

 

Prethodno pitanje (pitanje br. 6.) može se primijeniti i na ostale stavke, poput obveze dostavljanja BON-1, BON-2, dokaza o korištenju energetskog objekta itd. Upravo iz tog razloga molimo pojašnjenje u kojem opsegu je potrebno dostaviti dokaze o sposobnostima vlasničkog društva.

Što se tiče financijske sposobnosti, ako se SPV oslanja na financijske sposobnosti vlasničkog društva mora dostaviti revidirano financijsko izvješće, ako se radi  o ponuditelju s nastanom izvan Republike Hrvatske te nije u mogućnosti dostaviti BON-1 mora biti potpisano od strane osobe ovlaštene za zastupanje društva (pravne osobe) te neovisnog revizora koji je poveo reviziju.

Dokazi o korištenju energetskog objekta odnose se na budući energetski objekt koji će koristiti geotermalnu vodu iz istražnog prostora za koju se ponuditelj nadmeće.

 

 

Za slučaj da oslanjanje na druge subjekte nije dopušteno, ali je sudjelovanje projektnih društava bez referenci omogućeno na drugi način, molimo pojašnjenja na koji način projektna društva mogu sudjelovati u nadmetanju.

Oslanjanje na druge subjekte omogućeno kako je to pojašnjeno u točki broj 4.

 

 

Je li ponuditelj dužan pribaviti i dostaviti obje potvrde koje su navedene u točki 4.1. Dokumentacije za nadmetanje ( potvrdu ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i prirode ili odgovarajuće inspekcije, kojom se dokazuje da ponuditelj nema neispunjenih obveza sanacije i zaštite okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj) ili samo jednu od potvrda? Ako je potrebno dostaviti obje potvrde, pojašnjenje koja se inspekcija u okviru nadmetanja smatra nadležnom za izdavanje takve potvrde.

Potvrdu da ponuditelj nema neispunjenih obveza sanacije i zaštite okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj izdaje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za energetiku te je potrebno dostaviti samo potvrdu izdanu od strane tog Ministarstva.

 

 

Koja je svrha i obvezni sadržaj ovjerene izjave kojom ponuditelj potvrđuje učinkovito i odgovorno obavljanje djelatnosti koje su predmet dozvole u drugim državama?

Ovjerena izjava sadrži iskaz kojim ponuditelj potvrđuje da učinkovito i odgovorno obavlja ili je obavljao djelatnosti koje su predmet dozvole u drugim državama odnosno da mu zbog značajnih ili postojanih nedostataka tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnih dozvola ili ugovora nije ukinuta dozvola ili raskinut prethodno sklopljen ugovor ili su mu određene obveza naknade štete ili slične sankcije. U slučaju da postoji bilo koja od navedenih okolnosti ponuditelja može pružiti dokaze kojim dokazuje da je pouzdan sukladno članku 17. stavku 8. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19) .

 

 

Na koji način dokaz o korištenju energetskog objekta, a što se dokazuje kroz pisma potpore ili druge dokaze o uspostavljenoj suradnji iz točke 4.2.2. Dokumentacije za nadmetanje dokazuje financijsku sposobnost ponuditelja te što se sve smatra adekvatnim dokazom te okolnosti?

Navedena točka odnosi se na zaokruženost cijelog projekta istraživanja i eksploatacije geotermalnih voda u ležišnom smislu te kasnije korištenju geotermalne vode u energetske svrhe. Predmetna točka može biti ispunjenja dostavljanjem pisma namjere o izgradnji energetskog objekta s izvođačem energetskog objekta, suradnja s lokalnom zajednicom i tendencija za korištenjem geotermalne energije u lokalnoj sredini.

 1. Pojašnjenje točnog značenje o ispravama kojima se dokazuje korištenje energetskog objekta:
 2. koje sve isprave predstavljaju traženi dokaz?
 3. koji je obvezan sadržaj takvih izjava?

iii. kakav tip korištenja energetskog objekta dolazi u obzir?

 1. s kojim subjektima je prihvatljivo uspostaviti suradnju'?
 2. koji subjekti mogu biti izdavatelji pisma potpore?

 

Pojašnjenja:

 1. i) pisma namjere, pisma potpore, ugovori, suglasnosti, sporazum o suradnji i sl.
 2. ii) izjava obavezno mora sadržavati podatke o energetskom objektu i svrhu energetskog objekta te način na koji takav energetski objekt pridonosi razvitku, boljem poslovanju i sl. određenoj lokalnoj zajednici

iii) vrsta energetskog objekta ovisi o ležištu tj. da li je istražni prostor za koji se ponuditelj nadmeće pogodan za proizvodnju električne ili toplinske energije.

 1. iv) suradnju je moguće uspostaviti s tijelima jedinica lokalne i/ili područne samouprave, proizvođačima opreme, drugim gospodarskim subjektima, a koji imaju potrebu za korištenjem geotermalne električne/toplinske energije (OPG, proizvođači, poljoprivrednici itd.)
 2. v) tijela jedinica lokalne i/ili područne samouprave, drugi gospodarski subjekti kao što su navedeni pod prethodnom točkom iv).
 3. Što se smatra prihvatljivim dokazom o broju stalno zaposlenih radnika na istraživanju geotermalnih voda te ostalih osoba uključenih u istraživanje geotermalnih voda, te nekoliko primjera isprava koji se u natječajnim postupcima smatraju prihvatljivim dokazom ispunjenja navedenog uvjeta?

Prihvatljivim dokazom u navedenom slučaju smatraju se prijavno-odjavni obrasci radnika, ugovori o radu ili e-knjižica.

 

 

Mogu li se osobe koje su strani državljani i nisu zaposlenici (nisu u radnom odnosu) društva ponuditelja, ali su na određeni pravno regulirani način stavljeni na raspolaganje hrvatskom društvu ponuditelju, smatrati prihvatljivim osobama u svrhu dokazivanja ispunjenja uvjeta stalno zaposlenih radnika na istraživanju geotermalnih voda?

Strani državljani mogu se smatrati prihvatljivim pri čemu je u tom slučaju potrebno priložiti dokumentaciju kojom se dokazuje kako su isti stavljeni na raspolaganja za razvoj projekta  koji je predmetom ovog nadmetanja. U tu svrhu potrebno je dostaviti ugovor o djelu, ugovor o pružanju usluga, ugovor o ustupu radnika ili drugi odgovarajući dokument kojim su radnici stavljeni na raspolaganje hrvatskom društvu.

 

 

Mogu li se smatrati prihvatljivim dokazom ispunjenja prethodno navedenog uvjeta: ugovor o poslovnoj suradnji i potpori koji je sklopljen između hrvatskog društva koje podnosi ponudu i povezanog inozemnog društva, a kojim ugovorom se inozemno društvo obvezalo hrvatskom društvu, u slučaju da ono bude izabrano kao najpovoljniji ponuditelj, staviti svoje stručnjake (strane državljane) na raspolaganje u svrhu izvršenja aktivnosti potrebnih za izvršenje projekta istraživanja/eksploatacije geotermalne vode na navedenom polju?

Ugovor o poslovnoj suradnji u kojem bi se točno navelo koji radnici i s kojim kvalifikacijama (kratak životopis) bi se ustupili hrvatskom društvu za suradnju smatra se prihvatljivim dokazom.

 

 

Što se smatra prihvatljivim dokazom o internoj proceduri o zaštiti na radu i zaštiti okoliša i može li se interna HSE procedura ponuditelja kojom on regulira pitanja od značaja za zaštitu zdravlja, sigurnosti i okoliša smatrati prihvatljivim dokazom?

U ponudi je potrebno dostaviti internu proceduru ponuditelja, a kako bi ponuditelj pokazao na koji način unutar svoje organizacije ima razrađenu proceduru zaštite na radu i zaštite okoliša.

 

 

Da li interna HSE procedura ponuditelja kojom on regulira pitanja od značaja za zaštitu zdravlja, sigurnosti i okoliša treba biti ovjerena i/ili potvrđena i/ili pregledana od strane nekog hrvatskog tijela (npr. osobe/društva ovlaštene za obavljanje poslova zaštite na radu, osobe ovlaštene za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, ili sličnog stručnog certifikatora ili drugog nadležnog hrvatskog javnog tijela)?

Predmetni dokument ne mora biti potvrđen od strane hrvatskog tijela.

 

 

Morali li interna HSE procedura ponuditelja kojom on regulira pitanja od značaja za zaštitu zdravlja, sigurnosti i okoliša biti pripremljena na hrvatskom jeziku ili se prihvaćaju isprave pripremljene na engleskom jeziku kao jednim od službenih jezika Europske Unije?

Ako dokument nije izrađen na hrvatskom jeziku potrebno ga je prevesti kod ovlaštenog sudskog prevoditelja.

 

 

Koji je najkasniji rok izdavanja sljedećih dokumenta (u odnosu na dan podnošenja ponude), a kako bi isti mogli biti prihvaćeni kao valjani dokaz o ispunjavanju natječajem propisanih uvjeta:

 • dokaz o bonitetu ponuditelja na obrascu BON-1 izdanim od Financijske agencije (odnosno potvrde FINA-e da se navedena potvrda ne može izdati)?
 • dokazom o solventnosti na obrascu BON-2 ili na drugom odgovarajućem obrascu poslovne banke, koja obavlja poslove platnog prometa ponuditelja?
 • dokazom o korištenju energetskog objekta (u formi pisma potpore ili drugog dokaza)?
 • očitovanje energetske inspekcije za naftno rudarstvo ministarstva nadležnog za energetiku da ponuditelj nije zatečen u nezakonitom istraživanju i/ili eksploataciji mineralnih sirovina?
 • potvrda ministarstva nadležnog za energetiku i ministarstva nadležnog za financije, kojom se dokazuje da ponuditelj nema nepodmirena dugovanja s osnova naknade za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj?
 • potvrda tijela nadležnog za upravljanje državnom imovinom da ponuditelj nema nepodmirena dugovanja s osnova korištenja šume i/ili šumskog zemljišta, odnosno poljoprivrednog zemljišta u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj?
 • potvrda ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i prirode ili odgovarajuće inspekcije, kojom se dokazuje da ponuditelj nema neispunjenih obveza sanacije i zaštite okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj?

Datum izdavanja navedenih potvrda i dokumenata ne smije biti stariji od 6 mjeseci od krajnjeg datuma za predaju ponuda.

Sukladno članku 4.2.2. dokumentacije za nadmetanje za sva četiri polja, dokaz o bonitetu ponuditelja podnosi se na obrascu BON-1 izdanom od Financijske agencije. U slučaju da je ponuditelj s poslovnim nastanom izvan Republike Hrvatske umjesto obrasca BON-1 prilažu se revidirani financijski izvještaji. Naše pitanje tiče se revidiranih financijskih izvještaja:

a)

U kojoj formi se prilažu, odnosno je li potrebno da revidirani financijski izvještaji budu potpisani od strane osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja te da navedeni potpis bude ovjeren od strane javnog bilježnika

b)

Revidirano financijsko izvješće, ako se radi  o ponuditelju s nastanom izvan Republike Hrvatske te nije u mogućnosti dostaviti BON-1 mora biti potpisano od strane osobe ovlaštene za zastupanje društva (pravne osobe) te neovisnog revizora koji je poveo reviziju.

c)

Za koliko prethodnih godina se prilažu revidirana financijska izvješća?

Budući da se revidirana financijska izvješća predaju kada ponuditelj nije u mogućnosti dostaviti BON-1, ista moraju biti dostavljena za prethodnu poslovnu godinu.

 

 

Sukladno članku 5.4. dokumentacije  za nadmetanje za sva četiri polja, potrebno je iskazati ponudu u iznosu jednakom ili višem od 3,0% od tržišne vrijednosti pridobivenih geotermalnih voda (varijabilni dio naknade). Naše pitanje tiče se forme iskaza ponude:

a) U kojoj formi se iskazuje ponuda s iznosom varijabilnog dijela naknade ? Postoji li za iskaz ponude propisani obrazac ili se ponuda može iskazati ovjerenom izjavom ponuditelja?

Ponuda vezana uz varijabilni dio naknade za pridobivene količine geotermalne vode iskazuje se u Tablici 4 koja se nalazi u poglavlju 5 "Podaci o ponudi".

 

 

Na koji način je potrebno popuniti tablicu 4. Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja iz Dokumentacije za nadmetanje?

Podatke iz radnog programa koji se dostavlja u ponudi potrebno je unijeti u odgovarajuće polje u tablici 4. Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

 

 

Sukladno Tablici 4. Dokumentacije za nadmetanje, bodovi se dodjeljuju za ukupno 13 različitih stavki (7 ponuđeni radni program + 6 sposobnosti ponuditelja). Na koji će se način raspodjeljivati bodovi po pojedinoj stavci? Da li će se primijeniti metoda ponderiranja, na način da najbolji ponuditelj po pojedinoj stavci dobije maksimalan broj bodova, a svi ostali razmjerni broj bodova prema određenoj formuli? Ako će se koristiti taj model, molimo informaciju o formuli ponderiranja koja će se koristiti. Ako će se koristiti neki drugi model, molimo pojašnjenje o tom modelu.

Ponude će se ocjenjivati ponderiranjem svih pristiglih ponuda. Ponuditelj s najvećim ponuđenim programom biti će ocijenjen najvećom ocjenom  dok će drugim ponuditeljima biti dodijeljen razmjerni broj bodova s obzirom na najbolju ponudu.

 

 

Molimo detaljno objašnjenje izračuna i dodjele bodova, osobito imajući u vidu da je prema Tablici 4. Dokumentacije za nadmetanje ukupni zbroj bodova 200 (100+100), dok se u krajnjem desnom stupcu navodi nejasna kategorija „udio u bodovima“ prema kojoj je taj udio za radni program 80, a za sposobnosti 20.

Primjer izračuna bodova:

Stavka "Geofizička mjerenja":

Ponuditelj br.1 je ponudio 40 km 2D seizmike, Ponuditelj 2- 45 km 2D seizmike, Ponuditelj 3 – 35 km 2D seizmike.

Maksimalni broj bodova koji se može osvojiti na navedenoj stavci je 10, tj. 8 budući da ponuđeni radni program sudjeluje u ukupnoj ocjeni s 80% udjela.

Ponuditelj 1. osvojio je 7.11 bodova, Ponuditelj 2. -8 bodova, Ponuditelj 3. - 6.22 boda.

 

 

Da li će se ponuditelju bodovati ona geofizička mjerenja koja je taj ponuditelj obavio na tom istražnom prostoru prije no što je provedeno ovo nadmetanje? Ako se u trenutnom nadmetanju stave iste linije i ista kilometraža iz prethodnih mjerenja, mogu li se koristiti već postojeći podatci o ranije obavljenim geofizičkim mjerenjima?

U ponudi će se ocjenjivati samo buduća mjerenja koja ponuditelj planira napraviti na istražnom prostoru. Sva prethodna mjerenja neće se uzimati u obzir.

 

 

S obzirom da je jedan od kriterija za odabir ponude razrađen u Tablici 4. Dokumentacije za nadmetanje je i reobrada postojećih seizmičkih podataka, molimo potvrdu radi li se o reobradi onih podataka koji su navedeni u Tablici 3. Dokumentacije za nadmetanje i koje ponuditelj dobiva na raspolaganje od strane AZU-a?

Radi se o podacima dobivenim na raspolaganje od Agencije za ugljikovodike.

 

 

Kakav je način bodovanja za kriterije iz Tablice 4. Dokumentacije za nadmetanje koji su kvantificirani, odnosno daju li se djelomični bodovi u odnosu na maksimalni broj bodova za takve kriterije? Ako se takvi djelomični bodovi daju, kako se oni raspoređuju? Ako se radi o kriterijima koji nisu kvantificirani, primjerice izrada geoloških i geofizičkih studija, u slučaju da je više Ponuditelja spremno izraditi takve studije, dobiva li svaki od njih maksimalan broj bodova, odnosno je li dodjela maksimalnog broja bodova ovisna samo o postojanju takvih studija?

Geološke i geofizičke studije mogu se biti izrađene u različitim obujmima tj. područjima koja pokrivaju. Tako npr. mogu obrađivati različite aspekte, kao što je geofizički pregled istražnog prostora, stratigrafsko-sedimentološke odnose, strukturno-tektonska obilježja područja, geokemijske odnose istražnog prostora, geološki odnosi, procjena petrofizikalnih parametara, geotermalna obilježja šireg područja. S obzirom na opseg studije koju ponuditelj ponudi biti će raspoređeni bodovi.

 

 

Dodjeljuje li se maksimalan broj bodova za najkraći ili najduži ponuđeni period trajanja istražnog razdoblja?

Najveći broj bodova dobit će ponuditelj koji je svoj program istražnih radova planirao izvesti u najkraćem vremenu.

 

 

Je li ispravno odrediti trajanje istražnog razdoblja na način da se odredi broj predviđenih mjeseci za završetak istraživanja počevši od dana dobivanja Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda? Točkom 5.5. Dokumentacije za nadmetanje određeno je sljedeće: „Trajanje istražnog razdoblja smatra se rok u kojem se mora podnijeti završno izvješće o provedenom istraživanju i sanaciji istražnog prostora u slučaju da istraživanjem nisu utvrđene rezerve geotermalnih voda, odnosno u kojem se mora izraditi i dostaviti na provjeru elaborat o rezervama geotermalnih voda u istražnom prostoru i ishoditi rješenje o utvrđenoj količini i kakvoći rezervi geotermalnih voda.“.S obzirom da vrijeme potrebno za donošenje rješenja o utvrđenoj količini i kakvoći rezervi geotermalnih voda ne ovisi o Ponuditelju, je li dovoljno da u roku koji je određen za završetak istražnog razdoblja Ponuditelj samo pokrene postupak ishođenja navedenog rješenja kako bi se rok smatrao ispoštovanim?

Trajanje istražnog razdoblja utvrdit će se s obzirom na ponuđeno trajanje u tablici 4. dokumentacije za nadmetanje. Do isteka toga roka investitor koji je dobio dozvolu za istraživanje mora podnijeti na provjeru elaborat o rezervama te se s time smatra kako je investitor završio s istražnim aktivnostima. Budući da rok u kojem će investitoru biti izdano rješenje o utvrđivanje rezervi geotermalne vode te nakon toga rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja ne ovisi o investitoru, smatra se kako je investitor izvršio sve svoje obveze u roku iz dozvole o istraživanju geotermalne vode.

 

Mjerenja u postojećim bušotinama također je jedan od kriterija navedenih u Tablici 4 Dokumentacije za nadmetanje, a za koji se dodjeljuje 5 bodova. Kao kriterij dodjele bodova naveden je „broj“ no pritom nije jasno misli li se na broj elektrokarotažnih i hidrodinamičkih mjerenja ili broj postojećih bušotina u kojima će se ta mjerenja obavljati. U vezi mjerenja, molimo kratko pojašnjenje koje aktivnosti se podrazumijevaju pod tim pojmom, odnosno koje će biti obveze ponuditelja koji ponudi obaviti takva mjerenja? Također, molimo pojašnjenje termina „postojeće bušotine“.

Misli se na broj hidrodinamičkih i/ili elektrokarotažnih mjerenja. Pod tim misli se na hidrodinamička mjerenja koja podrazumijevanju mjerenje protoka, porast tlaka, mjerenja dinamičkog tlaka. Također kod elektrkarotažnih mjerenja misli se na sva mjerenja koja se izvode elektrokarotažom, a koja imaju za svrhu utvrditi karakteristike ležišta. Postojeće bušotine odnosi se na bušotine koje se nalaze unutar istražnih prostora, likvidiranje ili napuštene, a u koje je moguće ostvariti pristup s mjernom opremom.

 

 

U pogledu stavke broj 5 u tablici 4. Dokumentacije za nadmetanje, kod izrade istražne bušotine kao kriterij su navedeni broj bušotina i dubina bušotina. Molimo pojašnjenje o međuodnosu tih dvaju kriterija. U slučaju da ponuditelj A ponudi izradu više bušotina, ali manje dubine, dok ponuditelj B ponudi izradu manjeg broja bušotina ali veće dubine, koji će ponuditelj dobiti više bodova i prema kojoj formuli?

Broj i dubina bušotina su kategorija koja će se bodovati unutar tablice za ocjenjivanje, odnosno, svaka ponuda biti će ocjenjena s obzirom na broj i dubinu bušotina. Bodovanje će se također napraviti ponderiranjem pristiglih ponuda. Budući da se u formulu uzima i broj i dubina bušotina, kod ocjenjivanja, ponuditelj koji je dao veći broj plićih bušotina može dobiti veći broj bodova.

 

 

Tablici 4. Dokumentacije za nadmetanje ne postoji stupac s preciznim kriterijima ocjenjivanja pojedinih stavki tehničke, financijske i stručne sposobnosti ponuditelja. Znači li to da će te stavke povjerenstvo ocjenjivati prema slobodnoj ocjeni dokumentacije koju ponuditelj dostavi u ponudi?

Za ocjenjivanje tehničke, financijske i stručne sposobnosti ponuditelja, u poglavlju 4. je navedeno koju dokumentaciju ponuditelj mora dostaviti kako bi se isto moglo ocijeniti te će povjerenstvo ocjenjivati i rangirati ponude na temelju dostavljene dokumentacije. Stavke koje ne mogu biti kvantificirane, a navedene su u tablici 4. biti će ocjenjene na način da li je ponuditelj zadovoljio kriterij ili ne te je moguće da svi ponuditelji ostvare jednak broj  bodova.

 

 

Točkom 7.1. Dokumentacije za nadmetanje propisano je kako bankarska garancija kao jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti izdana od strane prvoklasne banke prihvatljive Ministarstvu. Taj je pojam donekle pojašnjen na str. 20. Dokumentacije za nadmetanje. S obzirom da ovaj kriterij nije sasvim jasan, molimo informaciju postoji li neka banka koja zakonito posluje na tržištu Republike Hrvatske, a koja se trenutno smatra neprihvatljivom u kontekstu ovog nadmetanja?

Sve banke koje zakonito posluju na tržištu Republike Hrvatske i nisu u predstečajnom postupku prihvatljive su u kontekstu ovog nadmetanja. Popis banaka koje imaju odobrenje za rad od strane Hrvatske narodne banke te onih koje se nalaze u postupku stečaja, možete naći na web stranici Hrvatske narodne banke (https://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/supervizija/popis-kreditnih-institucija)

 

U točki 8. Dokumentacije za nadmetanje navedeno je kako fizičke osobe čiji se podaci šalju u sklopu ponuda za ovo nadmetanje, ispunjavaju i potpisuju obrazac iz Priloga II Dokumentacije za nadmetanje. Molimo pojašnjenje treba li navedeni obrazac biti potpisan od strane svake osobe koja se spominje u ponudi prilikom dokazivanja nepostojanja razloga za isključenje ponuditelja te dokazivanja uvjeta pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja, primjerice svakog radnika čiji se ugovori o radu ili životopisi šalju kao dokaz uvjeta tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja?

Sve fizičke osobe čiji se podaci dostavljaju u sklopu ponude moraju ispuniti i potpisati obrazac u Prilogu II. -Privola za prikupljanje podataka.

 

S obzirom da Uprava za energetiku nadležnog ministarstva ne izdaje potvrdu da ponuditelj nema neispunjenih obveza sanacije i zaštite okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj, već da se podaci o eventualnom neispunjavanju obveza sanacije pribavljaju po službenoj dužnosti te da se o njima obavještava nadležno ministarstvo i Agenciju za ugljikovodike, molimo za potvrdu da je radi zadovoljavanja uvjeta nadmetanja u pogledu dokazivanja da ponuditelj nema neispunjenih obveza sanacije i zaštite okoliša i prirode dovoljno dostaviti dopis Uprave za energetiku iz kojeg proizlazi da ta Uprava ne izdaje takve potvrde već se radi o podacima koji se pribavljaju po službenoj dužnosti.

U odnosu na dokaz da ponuditelj nema neispunjenih obveza sanacije i zaštite okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj, ponuditelj je obvezan dostaviti potpisanu izjavu da nema neispunjenih obveza sanacije i zaštite okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj i dopis iz kojeg je vidljivo da je zatraženo izdavanje potvrde od Uprave za energetiku nadležnog ministarstva. U slučaju potrebe Agencija za ugljikovodike će službenim putem zatražiti od nadležnih tijela dodatne potvrde.

 

Je li prihvatljivo kao jamstvo za ozbiljnost ponude umjesto bankarske garancije dostaviti uplatnicu iz koje je vidljivo da je iznos od 000,00 HRK (slovima: sedamstopedesettisuća kuna) uplaćen na račun državnog proračuna s odgovarajućim podacima?

Dostava uplatnice ne može se smatrati ispunjenjem uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje o dostavi jamstva za ozbiljnost ponude. Kao prihvatljiva vrsta i sredstvo za ozbiljnost ponude može se smatrati jedino bankarska garancija izdana u skladu s točkom 7.1 Dokumentacije za nadmetanje.

 

Točkom 7.1 Dokumentacije za nadmetanje propisana je vrsta i sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude te je navedeno da je ponuditelj obvezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 750.000,00 HRK  (slovima: sedamstopedesettisuća  kuna)  u  obliku  bankarske garancije.  Bankarska  garancija mora biti izdana od strane prvoklasne banke prihvatljive Ministarstvu, a koja ima dozvolu za rad u bilo kojoj od sljedećih država: Republici Hrvatskoj, državi članici Europske unije ili državi koja je potpisala Sporazum o javnoj nabavi (GPA) i bilo kojoj državi koja je potpisala i ratificirala sporazume o pridruživanju ili bilateralne sporazume s Europskom  unijom  ili  Republikom  Hrvatskom  te  ima  pravo  to  učiniti  u  skladu  sa zakonodavstvom  u  tim  državama. Jamstvo  za  ozbiljnost  ponude  mora  biti  neopozivo  i  bezuvjetno, na prvi poziv te vrijediti devedeset (90) dana duže od roka valjanosti ponude. Prvoklasna banka za potrebe Dokumentacije za nadmetanje znači ugledna banka ili kreditna institucija s visokim kreditnim rejtingom izdanim od strane renomirane kreditne agencije.

Napominjemo da bankarska garancija mora glasiti na: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

 

 

Treba li Izjava o nekažnjavanju kojom izjavljujemo da protiv odgovorne osobe niti protiv pravne osobe ponuditelja nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od kaznenih djela navedenih u članku 17., stavak 1, točka 1. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19), potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje (prema sudskom registru), biti ovjerena i od strane javnog bilježnika?

Izjava o nekažnjavanju kojom ponuditelj izjavljuje da protiv odgovorne osobe niti protiv pravne osobe ponuditelja nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od kaznenih djela navedenih u članku 17., stavak 1, točka 1. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19) treba biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

Kontakt
Željka Rukavina